Toelichting op datatabel

Deze tabel geeft de indirecte beleggingen van pensioenfondsen weer, namelijk hun beleggingen via participaties in Nederlandse beleggingsinstellingen. Volgens het ‘look through’-principe worden de beleggingen in beleggingsfondsen zoveel mogelijk toegerekend aan de onderliggende financiële instrumenten en regio. Hierbij is naast de participatiebewijzen ook rekening gehouden met andere verplichtingen, die op zich ook beleggingen kunnen financieren. Het saldo van activa en passiva komt overeen met het bezit van pensioenfondsen aan participatiebewijzen in Nederlandse beleggingsinstellingen. In samenhang met Tabel Balans van pensioenfondsen, waar de directe beleggingen van pensioenfondsen worden weergegeven, ontstaat aldus een uitgebreider beeld over de eindbeleggingen van pensioenfondsen. Sinds 2009 zijn de beleggingen van pensioenfondsen in Nederlandse participatiebewijzen sterk toegenomen (zie ook Tabellen Netto inleg in beleggingsinstellingen naar sector van houder en Belegd vermogen in beleggingsinstellingen naar sector van houder).

Gerelateerde tabellen