Toelichting op definitie-breuken

2: Begin nieuwe reeks als gevolg van de herrubricering van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten en de Nederlandsche Waterschapsbank, alsmede een aantal wijzigingen in het bericht geversbestand.
3: Begin nieuwe reeks per ultimo 1998 als gevolg van een veranderde rapportageopzet (zie toelichting op datatabel).
4: Begin nieuwe reeks per ultimo 2001 als gevolg van een herziening van de rapportage (zie toelichting op datatabel).

Toelichting op datatabel

Deze tabel geeft een uitsplitsing van een aantal activa en passiva voor pensioenfondsen naar economische sectoren van tegenpartijen in Nederland.

De balanscijfers van de pensioenfondsen zijn tot en met 2005 ontleend aan een gezamenlijke enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Nederlandsche Bank. De berekeningen zijn gemaakt door eerstgenoemde instelling.

Tot 2005 is van de in de tabel weergegeven beleggingen van pensioenfondsen circa 85% door pensioenfondsen gerapporteerd; 15% van de gegevens betreft een ophoging tot landelijke totalen. In 2002 is de enquête herzien.

In een herziening en uitbreiding van de enquête in 2002 is ook het aantal posten uitgebreid, waarmee volledige balansgegevens beschikbaar zijn gekomen. Naast de uitbreiding is ook een wijziging doorgevoerd in de waardering. Alle beleggingen zijn gewaardeerd tegen marktwaarde; voor leningen betekent dit inclusief opgelopen rente. Door de gewijzigde enquête is per ultimo 2001 een reeksbreuk (4) ontstaan.

Met ingang van het eerste kwartaal van 2013 zijn premiepensioeninstellingen (PPI's), en met ingang van het vierde kwartaal van 2016 zijn APF-instellingen opgenomen in de sector pensioenfondsen.

Toelichting op sectorindeling

Overheid

De sector overheid omvat de centrale overheid, de lagere overheid en de wettelijke-sociale-verzekerings- instellingen. De lagere overheid omvat de provincies, de gemeenten en waterschappen en lichamen die bepaalde gemeen­schappelijke belangen van gemeenten en/of provincies behartigen.

MFI’s

Onder mfi’s vallen hier de Nederlandsche Bank, de kredietinstellingen en geldmarktfondsen.

Overige financiële instellingen

Onder overige financiële instellingen zijn hier onder meer begrepen verzekeringsinstellingen, pensioenfondsen, beleggings­instellingen, overige financiële intermediairs (zoals zelfstandige financierings- en lease- maatschappijen, gemeentelijke kredietbanken en participatiemaatschappijen), financiële hulpbedrijven (zoals de effecten- en optiebeurs, bedrijven op het gebied van krediet- en hypotheekbemiddeling, assurantietussenpersonen en pensioenadviesbureaus) en houdstermaatschappijen van mfi’s en verzekerings- instellingen.

Niet-financiële vennootschappen

De sector niet-financiële vennootschappen omvat alle bedrijven en instellingen met als hoofdfunctie het produceren van goederen en verhandelbare niet-financiële diensten.

Huishoudens en izw’s

De huishoudens omvatten alle natuurlijke personen met in begrip van hun eventuele bedrijf (zelfstandigen). Tot de izw’s (instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens) behoren stichtingen en verenigingen waarvan de middelen voor het merendeel afkomstig zijn uit vrijwillige bijdragen van huishoudens of uit inkomen uit vermogen (zoals religieuze instellingen, liefdadigheidsinstellingen, vakbonden en sportverenigingen).

Toelichting op instrumenten

Bij de presentatie van de balansgegevens voor verzekeringsinstellingen is de indeling naar instrumenten grotendeels overeenkomstig de classificatie in het Europees Systeem van Rekeningen (ESR) 1995, dat op Europees niveau geharmoniseerde richtlijnen bevat voor de samenstelling van de Nationale Rekeningen.

Waarderingsgrondslagen

Vóór 2002 sluit de waardering van activa en passiva aan bij die welke wordt gehanteerd in het jaarverslag. Vanaf 2002 vindt waardering plaats tegen marktwaarde.

Financiële derivaten

Onder financiële derivaten worden hier de vorderingen verstaan die zijn gebaseerd op of zijn afgeleid van een andere onderliggende waarde. Die onderliggende waarde is gewoonlijk een andere vordering, maar het kan ook een goed of een indexcijfer zijn. Voorbeelden zijn opties, futures en swaps. Tot deze categorie behoren niet de onderliggende waarden waarop de derivaten zijn gebaseerd, of de met de derivaten samenhangende margestortingen.

Leningen t/m 1 jaar

Onder leningen t/m 1 jaar zijn ook opgenomen overlopende posten. Vóór 2002 betrof het alleen leningen.

Herverzekerde technische voorzieningen

Onder deze post valt het deel van de verzekeringstechnische voorzieningen waarvoor herverzekeringscontracten zijn afgesloten.

Algemene reserve

Tot 2002 zijn hier alleen het nominaal gestort aandelenkapitaal en de agioreserve in begrepen. Vanaf 2002 bevat deze post ook de overige reserves.

Technische voorzieningen

Dit betreft de actuariële voorzieningen voor verzekeringsproducten en pensioenregelingen ten behoeve van de polishouders cq deelnemers. Zij bestaan uit de verzekeringstechnische verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij levens- en pensioenverzekeringen, alsmede uit hoofde van toekomstige betalingen op reeds ingediende claims of nog te verwachten claims.

Gerelateerde tabellen