Toelichting op datatabel

Deze tabel geeft een uitsplitsing van de balans van de pensioenfondsen naar type. Dit betreft een uitsplitsing naar bedrijfstak-, ondernemings- en overige pensioenfondsen. De beroepspensioenfondsen, de premiepensioeninstellingen (PPI's) en de algemene pensioenfondsen (APF’en) zijn ondergebracht bij de overige pensioenfondsen. Vóór 2002 is geen uitsplitsing naar type instelling beschikbaar.

De balanscijfers van de pensioenfondsen zijn tot en met 2005 ontleend aan een gezamenlijke enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Nederlandsche Bank. De berekeningen zijn gemaakt door eerstgenoemde instelling.

Tot 2005 is van de in de tabel weergegeven beleggingen van pensioenfondsen circa 85% door pensioenfondsen gerapporteerd; 15% van de gegevens betreft een ophoging tot landelijke totalen.

Toelichting op instrumenten

Bij de presentatie van de balansgegevens voor verzekeringsinstellingen is de indeling naar instrumenten grotendeels overeenkomstig de classificatie in het Europees Systeem van Rekeningen (ESR) 1995, dat op Europees niveau geharmoniseerde richtlijnen bevat voor de samenstelling van de Nationale Rekeningen.

Waarderingsgrondslagen

De waardering van activa en passiva vindt plaats tegen marktwaarde.

Financiële derivaten

Onder financiële derivaten worden hier de vorderingen verstaan die zijn gebaseerd op of zijn afgeleid van een andere onderliggende waarde. Die onderliggende waarde is gewoonlijk een andere vordering, maar het kan ook een goed of een indexcijfer zijn. Voorbeelden zijn opties, futures en swaps. Tot deze categorie behoren niet de onderliggende waarden waarop de derivaten zijn gebaseerd, of de met de derivaten samenhangende margestortingen.

Leningen t/m 1 jaar

Onder leningen t/m 1 jaar zijn ook opgenomen overlopende posten.

Herverzekerde technische voorzieningen

Onder deze post valt het deel van de verzekeringstechnische voorzieningen waarvoor herverzekeringscontracten zijn afgesloten.

Algemene reserve

Deze post bevat naast het nominaal gestort aandelenkapitaal en de agioreserve ook de overige reserves.

Technische voorzieningen

Dit betreft de actuariële voorzieningen voor verzekeringsproducten en pensioenregelingen ten behoeve van de polishouders cq deelnemers. Zij bestaan uit de verzekeringstechnische verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij levens- en pensioenverzekeringen, alsmede uit hoofde van toekomstige betalingen op reeds ingediende claims of nog te verwachten claims.

Gerelateerde tabellen